föld | szőlőskert | kétkezi munka | natúr bor
hello@leesbrothers.hu
 +36304798338

FB IG

@leesbrothers

Adatkezelési, adatvédelmi tájékoztató

1. Bevezető

 

Bencze Szőlőbirtok Kft. (Bencze Szőlőbirtok Kft. (Cg. 19-09-520771, Adószám: 27083455-2-19, székhely: 8265 Hegymagas, Kossuth utca 9., a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi jogi tájékoztató tartalmát.

Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával, a webáruház működtetésével kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott rendelkezéseknek.

 

A szolgáltató megnevezése: Bencze Szőlőbirtok Kft.

Székhelye: 8265 Hegymagas, Kossuth utca 9.

telefonszám: +36 30 204 7540

e-mail cím: hello@leesbrothers.hu

Adatkezeléssel érintett honlap: https://leesbrothers.hu/

 

Jelen Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat hatálya a Szolgáltató weblapján (https://www. leesbrothers.hu) és aldomainjein történő adatkezelésre terjed ki.

Jelen adatvédelmi szabályzat folyamatosan elérhető az alábbi linken:

https://leesbrothers.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

 

Az adatvédelmi szabályzat rendelkezései a fenti honlapon történő közzététellel lépnek hatályba.

 

A Szolgáltató adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

–  2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)

–    2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

–    2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

–    2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)

–    2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

–    2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről

–   16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

  

Jelen szabályzat célja, hogy rögzítse az adatvédelmi és adatkezelési elveket, a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, így mindenki számára biztosítsa alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát a személyes adatainak gépi feldolgozása során.

 

2. Definíciók

 

1.    érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

2.    személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

3.    különleges adat:

a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

4.    hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

5.    tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

6.    adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

7.    adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

8.    adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

9.    nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

10.    adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

11.    adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

12.    adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

13.    adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

14.    adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

15.    adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

16.    adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;

17.    adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;

18.    adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

19.    harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

20.    gazdasági reklám: olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket – (a továbbiakban együtt: termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul (a továbbiakban: reklám).

 

3. Alapelvek

 

3.1.    Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

3.2.    Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

3.3.    Személyes adat akkor kezelhető, ha

•    ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

•    azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

3.4.    Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.

3.5.    A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

3.6.    Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából – e törvény alapján – az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét, a személyes adat helyesbítésének, valamint törlésének lehetőségét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

3.7.    Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt, vagy nyilvánosságra hozatalra általa átadott személyes adatok tekintetében.

3.8.    Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.

 

4. Funkcionális adatkezelés

 

4.1. Személyes adatok köre 

A.) Termékek megrendelése, vásárlása. A rendelés véglegesítéséhez, valamint annak megvásárlásához az alábbi személyes adatok megadására van szükség:

Számlázási adatok:

vezetéknév, keresztnév, cégnév;

számlázási cím;

telefonszám,

saját e-mail cím,

lakcímtől eltérő szállítási cím esetén: számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám,

Adatkezelés jogalapja:

  • az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (szerződés teljesítése);
  • az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (jogi kötelezettség);

A Szolgáltató nem köti regisztrációhoz a megrendelés, valamint a vásárlás lehetőségét.

Regisztrációra van lehetősége a szolgáltató weboldalán:

Regisztrációhoz szükséges adatok:

  • e-mail cím;
  • jelszó;
  • mindazon személyes, adat, mely a vásárláshoz is szükséges.

A regisztráció során rendelkezésre bocsátott adatok kezelésével a Szolgáltató célja:

A regisztráció során az e-mail cím és jelszó megadásával lehetővé válik, hogy a Felhasználónak csak egyetlen alkalommal kell megadnia az adatait és a megadott adatokat használni tudja minden – regisztrációt követő – vásárláshoz.

A regisztrációval a szolgáltató egyfajta kényelmi szolgáltatást nyújt a felhasználónak az alábbiak szerint:

  • a weboldal személyes menüpontjaként megnyíló fiókban a felhasználó szerkesztheti személyes adatait, megtekintheti, és letöltheti az eseményekre vásárolt jegyeit, számláit, az általa korábban megtekintett oldalakat, az általa adott értékeléseket, módosíthatja követő szolgáltatásait. A fiókban tárolt személyes adat kezelése szükségképpen profilalkotást is jelent.

A regisztráció létrehozásával mind a termékek megvásárlásánál, mind pedig az eseményekre történő jegyvásárlásnál könnyebben tudja felhasználói felületét kezelni

A Bencze Szőlőbirtok Kft. e célok teljesítéséhez használja a regisztráció során rendelkezésre bocsátott személyes adatait.

Az adatkezelés jogalapja:

az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez (önkéntes hozzájárulás);

Jegyértékesítés esetén: A jegyvásárlás során a szolgáltató az alábbi személyes adatokat kezeli:

A jegyvásárláshoz az alább részletezett személyes adatok megadása szükséges:

Számlázási adatok:

vezetéknév, keresztnév, cégnév;

számlázási cím;

telefonszám,

saját e-mail cím,

lakcímtől eltérő szállítási cím esetén: számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám.

Adatkezelés jogalapja:

  • az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (szerződés teljesítése);
  • az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (jogi kötelezettség); 

B.) A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: Az Érintett számítógépének azon adatai, amely a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak és amelyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatokon automatikus eredményeként rögzít.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve a kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal össze nem kapcsolhatók, azokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá.

 

C.) A Szolgáltató az érintett beleegyezését követően, a termék webshopon keresztül történő megrendelését követően az áru az üzletekben történő személyes áruátvétele során, rögzítheti az a számlákon Érintett további személyes adatait, így:

– személyi igazolvány szám.

Az Érintett ezen személyes adat kezeléséhez való hozzájárulását írásban adja meg, a számlán történő aláírásával, vagy akár ráutaló magatartásával (az okmány kérésre történő átadásával) is megadhatja. A jelen adatkezelés célja az érintett tulajdonjogának védelme, az így megszerzett személyes adatot a Szolgáltató nem használja a továbbiakban.

 

D.) A https://leesbrothers.hu/ weboldalon személyre szabott hírlevélre való feliratkozásra van lehetőség. A feliratkozással az Érintett önkéntes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulását adja az alábbi személyes adatok kezeléséhez:

– név,

– e-mail cím,

– telefonszám,

– dátum,

– időpont.

 

A szolgáltató kezeli továbbá azokat a személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag feltétlenül szükségesek. 

Az adatkezelés jogalapja:

az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez (önkéntes hozzájárulás).

 

4.2. A weboldalon az érintettek személy adatkezelésének jogalapja:

– a Felhasználó hozzájárulása,

– AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a, pontja,   

– valamint, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései értelmében,

– a hírlevelek esetében az érintett önkéntes hozzájárulása, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése alapján.

 

Az adatkezelésre a https://leesbrothers.hu/ internetes oldalon található tartalom esetében az Érintett önkéntes, megfelelő és átlátható tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely tartalmazza az érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a weboldal használata során közölt személyes adatok felhasználásra kerüljenek.

 

A kifejezett hozzájárulást az Érintett az egyes adatkezelések tekintetében az adatvédelmi szabályzat elolvasásának elismerésével, a regisztráció létrehozásával, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

 

4.3. A weboldalon az érintettek személyes adatkezelésének célja:

a weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása,

a vásárlók tulajdonjogához fűződő érdekének megóvása,

a megrendelés esetén, annak teljesítése, esetlegesen házhoz szállítása, számlázás lehetővé tétele, a kapcsolattartás,

hírlevélre való feliratkozás esetén a hírlevél rendelkezésre bocsátása a később esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek biztosítása érdekében, valamint reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek küldése érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról.

 

A szolgáltató a megadott személyes adatokat a meghatározott céloktól eltérően nem használja.

 

Személyes adatok kiadása:

csak az érintett kifejezett hozzájárulásával történhet.

 

A Szolgáltató az érintettek által átadott, a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatokat, információkat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény előírásainak megfelelően kezeli. A Szolgáltató a feldolgozott adatokat kizárólag személyes azonosításra alkalmatlan formában használja fel

 

4.4. Az adatkezelés időtartama:

regisztráció esetén: A személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adat megadásával kezdődik, valamint kérelemre történő törléséig tart.

A regisztráció törlése az Érintett által bármikor megtörténhet.

a naplózott adatok esetén a rendszer az utolsó látogatástól számított 180 napig tárolja, azzal, hogy azt az utolsó látogatás felülírja,

a hírlevélre való feliratkozás esetén a hírlevélről való leiratkozásig tart,

az adatok törlésének határideje: Az ajánlatkérés törlésével azonnal, ha nem történt szerződéskötés,

szerződéskötés esetén a számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrzi meg a Szolgáltató.

4.5. A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése céljából megkereshetik a Szolgáltatót.

 

Szolgáltató a fenti hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, illetve amely a kérés időpontjában rendelkezésére áll.

 

Amennyiben a személyes adat felvételére a Felhasználó hozzájárulásával került sor, a Szolgáltató a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) Szolgáltató vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

 

A Szolgáltató az általa kezelt személyes adatokkal semmilyen módon nem él vissza.

 

5. Cookie-k (sütik) kezelése:

 5.1. Cookie-k és webjelzők (web beacon) használata

A cookie-k kis mennyiségű adatot tartalmazó szövegfájlok, amelyek a merevlemezre vagy a böngésző memóriájába töltődnek le, amikor Ön https://leesbrothers.hu/ oldalra látogat. A cookie-k azért hasznosak, mert segítséget nyújtanak az oldalunk tartalmának és elrendezésének kezelésében, és lehetővé teszik számunkra, hogy felismerjük azon számítógépeket vagy más eszközöket, amelyekkel korábban már jártak az oldalunkon. A cookie-k számos különböző feladatokat látnak el, így lehetőséget biztosítanak az oldalunknak az Ön beállításainak megjegyzésére, továbbá segítenek növelni oldalunk használhatóságát és teljesítményét, valamint az Ön felhasználói élményét.

Oldalunk elektronikus képeket, úgynevezett webjezőket (web beacon-öket vagy egypixeles gif fájlokat) is tartalmazhatnak, amelyek lehetővé teszik számunkra annak nyomon követését, hogy hány felhasználó látogatta meg bizonyos oldalunkat. Webjelzőket a promóciós e-mailekbe és hírlevelekbe is beilleszthetünk annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy az üzenet megnyitásra került-e, illetve, hogy az abban foglaltaknak megfelelően jártak-e el.

Cookie kategóriák

A Bencze Szőlőbirtok Kft. oldalunk használandó cookie-k négy kategóriába sorolhatók: feltétlenül szükséges, teljesítményjavító, funkcionális és profil, illetve hirdetési cookie-k.

1.     Feltétlenül szükséges cookie-k

Ezek a cookie-k létfontosságúak, mivel lehetővé teszik az oldalakon történő navigálást és a funkcióik igénybevételét, különösen az információk keresésével és termékrendelésekkel kapcsolatban. Ezen cookie-k nélkül a kért szolgáltatás nem biztosítható. Ezen cookie-k nem gyűjtenek olyan adatokat Önről, amelyeket marketing célra használhatnánk vagy arra, hogy megjegyeznék, hol járt Ön az interneten. Feltétlenül szükséges cookie például a vásárlói kosár cookie, amelynek célja, hogy megjegyezze azon termékeket, amelyeket Ön meg kíván vásárolni, amikor hozzáad egy adott terméket a kosarához, vagy továbblép a fizetéshez.

2.      Teljesítményjavító cookie-k

Ezek a cookie-k arról gyűjtenek adatokat, hogy milyen módon használja Ön az oldalunkat, például mely oldalakat látogatja a legtöbbször, és kap-e hibaüzeneteket a különböző oldalakról. Ezen cookie-k kizárólag anonim adatokat gyűjtenek, amelyeket az oldalak működésének fejlesztésére használunk.

Ezeket a cookie-kat nem azért alkalmazzuk, hogy Önt online hirdetésekkel vegyük célba. Nélkülük nem tudnánk megismerni, hogy hogyan működnek az oldalunk, és nem tudnánk olyan lényeges fejlesztéseket végezni, amelyek jobbá tehetik az Ön böngészési élményét. Az oldalunkon használt ezen cookiek-ra példa a Google Analytics (lásd alább).

3.      Funkcionális és profil cookie-k

Ezek a cookie-k lehetővé teszik oldalunk számára, hogy olyan adatokat tároljanak, amelyeket Ön a rendelkezésünkre bocsát, így az oldal nyelvének beállításait, valamint olyan technikai adatokat, amelyek hasznosak az oldalunkkal való kapcsolattartáshoz. Például megjegyzik az Ön felhasználói azonosítóját és a felhasználói profiljának elemeit. Biztosítják továbbá azt is, hogy a Bencze Szőlőbirtok Kft. oldalának használata és a Bencze Szőlőbirtok Kft. marketing jellegű tevékenysége megfelelő legyen Önnek. Ezeket az adatokat anonim módon kezeljük, nem használhatók az Ön más weblapokon történő böngészési cselekményeinek nyomon követésére.

Ezen cookie-k nélkül egy weboldal nem tudja megjegyezni az Ön korábbi választásait vagy testre szabni a böngészési szokásait. Például használunk egy cookie-t annak érdekében, hogy tároljuk az Ön nyelvi beállításait, amely lehetővé teszi, hogy a megfelelő nyelven osszuk meg Önnel az Ön termékkeresésének eredményét, továbbá használunk egy cookie-t azért, hogy eltároljuk az Ön választását az oldalunkon megjelenő cookie információs banner megjelenítéséről. Ezen cookie megjegyzi a cookie információs banner megjelenítésére vonatkozó választását.


4.      Hirdetési cookie-k

Ezeket a cookie-kat arra használhatjuk, hogy olyan hirdetéseket közvetítsünk, amelyek megfelelnek az Ön érdeklődésének. Arra is használhatóak, hogy korlátozzák, hány alkalommal kerüljön egy hirdetés megjelenítésre, segítenek továbbá abban, hogy a hirdetésekkel kapcsolatos hatékonyságot mérjük. Habár ezek a cookie-k nyomon követhetik más weboldalak látogatását, általában nem tudják Önt azonosítani.

Ezen cookie-k nélkül az online hirdetések ritkábban egyeznének az Ön érdeklődésével.

Cookie preferenciák beállítása

Önnek lehetősége van elfogadni vagy letiltani a cookie-kat. A legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja a cookie-k használatát, de általában lehetősége van módosítani a böngésző beállításait úgy, hogy az elutasítsa vagy értesítse Önt, amikor valamely cookie a számítógépére telepítésre kerül. Amennyiben Ön a cookie-k elutasítását választja, lehetséges, hogy nem tudja majd teljes értékűen használni a Bencze Szőlőbirtok Kft. weboldalát.

 

 5.2.A web-elemzés használatáról

A Bencze Szőlőbirtok Kft. web-elemző szoftvereket alkalmaz annak érdekében, hogy nyomon kövesse az oldalak látogatásait. Ezen elemzéseket a Google Analytics bocsátja rendelkezésünkre. A cookie-k által az Ön oldalunkkal kapcsolatos használatáról generált információ (beleértve az IP címét is) továbbításra és tárolásra kerül a Google által az USA-ban található szerverekre. A Google abból a célból használja ezen adatokat, hogy értékelje az oldalunk Ön által történő használatát, a weboldal aktivitásáról jelentéseket készítsen a weboldal üzemeltetőinek, illetve, hogy a webhely aktivitásával és az internethasználattal kapcsolatos más szolgáltatásokat nyújtson. A Google továbbadhatja ezen adatokat harmadik személyeknek is, ha erre jogszabály kötelezi, vagy ha harmadik személy a Google nevében dolgozza fel az említett adatokat. A Google nem fogja társítani az Ön IP címét más Google-nél tárolt adattal.

Önnek lehetősége van leállítani a web-elemzést az alábbi programok számítógépére történő telepítésével.

Google Analytics Opt Out Link 

5.3. Az Európai Uniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal ún. “cookie”-kat vagy “sütiket” használ annak érdekében, hogy személyre szabott tartalommal szolgálhassunk Önnek. A sütik apró, tökéletesen veszélytelen fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve, ha az “Rendben” feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a sütik használatát.

A szolgáltató, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

A https://leesbrothers.hu/.hu a Google Adwords és a Facebook remarketing követő kódjait használja. Ennek alapja, hogy az oldalra látogatókat később remarketing hirdetésekkel kereshessük fel. A remarketing kód cookie-kat használ, a látogatók megcímkézéséhez. A https://leesbrothers.hu/.hu-t felkeresők letilthatják ezeket a cookie-kat. Ezt követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Bencze Szőlőbirtok Kft-től!

A külső szolgáltatók a felhasználói szokások mérésével, valamint a hirdetések kiszolgálásával kapcsolatosan, információgyűjtés céljából ún. webjelzőket (web beacons) is használnak. A webjelzők funkciója hasonló, mint a sütiké, de ezek letiltására nincs lehetőség a böngészőkben. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.


5.4. A kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok.


5.5. Az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlap látogatásának befejezéséig, míg más esetben 30 napig tart.


5.6. Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése.


5.7. A Weboldalak külső (nem a Szolgáltató által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmaznak, ezen linkeken elérhető oldalak esetleg elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb fájljaikat a számítógépen, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek. Ezekért Szolgáltató minden felelősségét kizárja.


5.8. A https://leesbrothers.hu/ látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével kezeli Szolgáltató. A honlapon a Google Analytics szolgáltatásához kapcsolódó kódok kerültek elhelyezésre, melyek az egyes látogatásokhoz kapcsolható statisztikai jellegű adatot továbbítanak Szolgáltató külső szerverére. A továbbított adatok az érintett kizárólagos azonosítására nem alkalmasak. A Goggle adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: https://www.google.hu/policies/privacy/ads/


5.9. Az adattárolás az érintett informatikai eszközén valósul meg. Az érintettnek lehetősége van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.


5.10. A Szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a jelen adatvédelmi tájékoztatóban leírtaknak megfelelően, a szolgáltatás teljes körű nyújtásának céljából Szolgáltató összegyűjtse és kezelje személyes adatait.

 

6. Hírlevél, DM tevékenység

6.1.    A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében az Érintett előzetesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein (pl. elektronikus levélcím, vagy telefonszám) megkeresse.

 

6.2.    Továbbá az Érintett a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

 

6.3.    Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

 

7. Facebook

7.1. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a Facebook.com weboldalon.

 

7.2. Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról a https://www.facebook.com/about/privacy/ címen tájékozódhat az érintett.

 

7.3. Az adatkezelés célja: A Facebook.com oldalon a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak, vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve lájkolása.

 

7.4. A kezelt adatok köre: Facebook.com közösségi oldalon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

 

7.5. Az adatkezelés a Facebook.com weboldalon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a facebook.com közösségi oldal szabályozása vonatkozik: (https://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf), (https://www.facebook.com/about/privacy/)

 

8.  Adattovábbítás

8.1.    Szolgáltató jogosult az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy részére továbbítani.

 

8.2.    Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

 

8.3.    Az adattovábbítás célja: online ügyfélkapcsolat nyilvántartás és kommunikáció, marketing.

8.4.    A továbbított adatok köre az online fizetés lebonyolítása érdekében: Név, cím, e-mail cím, telefonszám, tranzakciós jogcím, tranzakciószám, tranzakciós összeg.

 

8.5. Az adatokat, a Szolgáltató kizárólag a szerverszolgáltatónak továbbíthatja. Az érintett a hírlevélre való feliratkozással kifejezett és egyértelmű hozzájárulását adja a személyes adatainak reklám célból történő továbbításához.

    

9. Adatbiztonság

9.1. A Szolgáltató minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében.

 

9.2. A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz az adatintegritás biztosítása érdekében, azaz az általa kezelt és/vagy feldolgozott személyes adatok pontossága, teljessége, hogy változatlansága igazolható legyen, valamint naprakész állapota érdekében.

 

9.3. A Szolgáltató az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

9.4. Szolgáltató mindent megtesz a kezelt adatok hitelességének, bizalmasságának megőrzése érdekében, és hogy azokhoz az érintettek és az arra jogosultak mindig hozzáférjenek.

 

9.5. A Szolgáltató ezért fenntartja a jogot, hogy amennyiben ügyfelei vagy partnerei részéről a rendszerében biztonsági rést érzékel, akkor azokról az ügyfeleit és partnereit tájékoztassa, és ezzel egyidejűleg a biztonsági rés megszüntetéséig a Szolgáltató rendszeréhez, szolgáltatásaihoz való hozzáférését, vagy annak egyes funkcióit korlátozza.

 

10. Az Érintettek jogai – Tájékoztatás az adatkezelésről

10.1.    Az érintett kérelmezheti az Szolgáltatónál, hogy az adjon tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. Az Érintett a személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Ebben az esetben a Szolgáltató a személyes adatokat haladéktalanul, de legkésőbb3 munkanapon belül törli.

10.2.    Felhasználó kérelmére Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

10.3.    Szolgáltató, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot helyesbíti.

10.4.    Törlés helyett Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

10.5.    Szolgáltató törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

10.6.    Szolgáltató a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

10.7.    A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben Szolgáltató a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.

 

11. Az érintett jogorvoslati jogosultsága

11.1. Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a)    a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c)    törvényben meghatározott egyéb esetben.

11.2. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

11.3. Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

11.4. Felhasználó a jogainak megsértése esetén Szolgáltató ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

12. Adatkezelő(k) elérhetősége:

Név: Bencze Szőlőbirtok Kft.

Telefonszám: +36304798338

E-mail cím: hello@leesborthers.hu

Tudomásul veszem, hogy a(z) Bencze Szőlőbirtok Kft. (8265 Hegymagas, Kossuth utca 9.) adatkezelő által a https://leesbrothers.hu/shop/ felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: Név, telefonszám, e-mail cím, számlázási cím, kiszállítási cím
Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff